Logopedas

Logopede pradinėje mokykloje dirba

Vilma Preikšaitienė Logopedė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

Pirmadienis

 

8.00–9.00
11.30–15.00

9.00–10.00
11.30–14.00

8.00–9.00
14.00–15.00

Antradienis

 

8.30–10.00
13.00–15.00

8.30–9.00
13.00–14.00

9.00–10.00
14.00–15.00

Trečiadienis

9.00–10.00
12.00–15.00

9.00–10.00
12.00–14.00

14.00–15.00

Ketvirtadienis

12.00–15.00

12.00–14.00

14.00–15.00

Penktadienis

11.30–15.00

11.30–14.00

14.00–15.00

Kontaktai Telefonas (8 445) 48257

El. paštas vilmapr04@gmail.com
El. paštas Rašyti

Logopedo pagalba

 1. Logopedo veiklos tikslas – didinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio ugdymosi veiksmingumą.
 2. Pagalba teikiama, kai ją skiria mokyklos vaiko gerovės komisijos teikimu mokyklos direktorius ar pedagoginė psichologinė tarnyba, tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu.
 3. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama pamokų arba ne pamokų metu. Specialusis ugdymas gali būti nuolatinis ar laikinas.
 4. Tėvams (globėjams, rūpintojams) atsisakius Švietimo pagalbos teikimo jų vaikui, švietimo pagalbos teikimas nutraukiamas pateikus mokyklos vadovui prašymą raštu. Prašymas turi būti pateikiamas iki einamųjų metų rugsėjo pirmosios dienos. Mokyklos vadovas raštu apie tai informuoja pedagoginę psichologinę tarnybą.
 5. Logopedas dirba pagal mokyklos vadovo patvirtintą tvarkaraštį savo kabinete. Kai kuriais atvejais specialioji pedagoginė pagalba gali būti teikiama ir klasėje, kurioje mokosi vaikas.
 6. Pagrindinė logopedo darbo forma yra pratybos: individualios, pogrupinės (2–4 mokiniai), grupinės (5–8 mokiniai).
 7. Mokyklos logopedas dirba su mokiniais, turinčiais kalbos ar kalbėjimo sutrikimų.

Logopedo funkcijos

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
 • Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.
 • Bendradarbiaujant su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
 • Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
 • Padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas.
 • Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.
 • Tamo dienynas
 • Mūsų darželis
 • Tėvams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.05 – 10.50
 • 4. 11.20 – 12.05
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55