Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Vykdo sveikatos priežiūrą mokykloje, organizuoja ir įgyvendina priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika, kurios padėtų mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste pradinėje mokykloje dirba

Jurgita Labutytė Sveikatos priežiūros specialistė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

   

Antradienis

8.00 – 15.00

12.00 – 12.30

Trečiadienis

   

Ketvirtadienis

8.00 – 14.30

12.00 – 12.30

Penktadienis    

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Specialisto funkcijos

 1. kasmet iki sausio 5 dienos pateikia Biuro direktoriui ir Mokyklos vadovui parengtą individualų metinį veiklos planą;
 2. kasmet iki sausio 10 d. Biuro atsakingam asmeniui teikia kasmetinę (už kalendorinius metus) darbuotojo individualios veiklos vykdymo ataskaitą pagal Biuro patvirtintas ir valstybinių institucijų pateiktas formas;
 3. kiekvieno ketvirčio paskutinę darbo dieną Biuro atsakingam asmeniui ir Mokyklos vadovui teikia ketvirčio ataskaitas pagal Biuro patvirtintas ir valstybinių institucijų pateiktas formas;
 4. įgyvendindamas valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) visuomenės sveikatos funkcijas:
 5. renka, kaupia ir analizuoja duomenis apie mokinių sveikatos būklę;
 6. informuoja raštu Mokyklos vadovą apie profilaktiškai sveikatą nepasitikrinusius vaikus;
 7. pateikia pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos bei koordinuoti šių rekomendacijų įgyvendinimą;
 8. teikia išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės Mokyklos bendruomenei (ne rečiau kaip 1 kartą per metus);
 9. su bent vienu vaiko, pradėjusio lankyti Mokyklą ir ugdomo pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas, tėvu (globėju, rūpintoju) aptaria vaiko sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį (esant poreikiui ar tėvams pageidaujant), o kitų mokinių – pagal poreikį;
 10. identifikuoja mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius;
 11. Mokyklos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius;
 12. teikia siūlymus dėl Mokinių sveikatos stiprinimo ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į Mokyklos strateginius veiklos planus Mokyklos administracijai (ne rečiau kaip vieną kartą per metus);
 13. organizuoja mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją;
 14. dalyvauja planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo veiklą Mokykloje;
 15. teikia sveikatos žinias Mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, moko pritaikyti jas praktiškai;
 16. konsultuoja Mokyklos bendruomenę vaikų sveikatos klausimais;
 17. organizuoja, veda sveikatos ugdymo užsiėmimus (pamokas, diskusijas, konkursus ir pan.), rengia stendinius pranešimus, parodas, publikacijas mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir Mokyklos darbuotojams vaikų sveikatos klausimais;
 18. teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą Mokykloje (pagal kompetenciją);
 19. tikrina mokinių asmens higieną;
 20. planuoja ir taiko užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją;
 21. dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones;
 22. konsultuoja Mokyklos ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais;
 23. prižiūri mokinių maitinimo organizavimo atitiktį maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-394 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytiems reikalavimams:
 24. dalyvauja Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje;
 25. įtarus vaiko atžvilgiu naudojamą psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą, nedelsiant apie tai praneša Įstaigos vadovui, suderinus su Įstaigos vadovu, informuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgaliotą teritorinį skyrių;
 26. teikia pagalbą ir informaciją kūno kultūros mokytojams komplektuojant kūno kultūros ugdymo grupes pagal mokinių fizinį pajėgumą;
 27. vykdo specialistui priskirtas veiklas šiose Mokyklos vidaus dokumentuose patvirtintose tvarkose: mokinių apžiūros dėl asmens higienos; mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą Mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie Mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą; pirmosios pagalbos organizavimo; pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (pvz. vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, mokyklos darbuotojų veiksmai įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas;
 28. bendradarbiauja su asmens sveikatos ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigų specialistais;
 29. teikia siūlymus Biuro atsakingam asmeniui dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Mokykloje;
 30. pagal kompetenciją atstovauja Biuro ir Mokyklos interesus, suderinus su Biuro ir/ar Mokyklos vadovu;
 31. vykdo kitus su Biuro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Biuro tikslai.
 • Tamo dienynas
 • Mūsų darželis
 • Tėvams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.05 – 10.50
 • 4. 11.20 – 12.05
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55